Elevaktiv læring
Startside Drama i L97 Evaluering av L97 Elevaktiv læring Egne Publikasjoner Kompetansetilbud Litteratur Lenker

 

Etisk refleksjon

Velkommen til hjemmesiden for prosjektet: 

Elevaktiv læring og drama:

"Dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer"

som er en del av det nasjonale programmet "Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving" - KUPP. Prosjektet er en del av temaområde 2: "Profesjonenes faglige og fagdidaktiske innhold" . 

Du kan få informasjon om alle prosjektene i KUPP programmet ved å gå til  programmets hjemmeside: www.program.forskningsradet.no/kupp/

Arbeidet er sluttført og resultatet tilgjengelig.

Hovedresultater fra forskningsprosjektet "Elevaktiv læring og drama"

Prosjektleder er Førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø ved Universitetet i Stavanger, Avdeling for lærerutdanning og spesialpedagogikk, 4036 Stavanger. Prosjektmedarbeider er høgskolelektor Mette Bøe Lyngstad ved Høgskolen i Bergen, Avdeling Lærerutdanning, Landåssvingen 15, 5096 Bergen.

Problemstillinger

Sentrale problemstillinger er å undersøke omfanget av ulike læringsformer i allmennlærerutdanningen, hvilke didaktiske utfordringer lærere og studenter møter når drama inngår som undervisnings- og læringsform og hvordan drama påvirker elevenes læringsmiljø og læringsresultat.

Delmål:

bullet

Hvorfor bruker/bruker ikke lærerne drama i undervisningen?

bullet

Hvordan opplever studenter og lærere de didaktiske utfordringene når de bruker drama og elevaktiv læring  i undervisningen?

bullet

Hvordan påvirker drama og elevaktiv læring klasse- og læringsmiljøet?

bullet

Hvordan påvirker drama og elevaktiv læring elevenes læringsresultat, spesielt for elever med sosiale og/eller emosjonelle vansker?

bullet

Hvilke erfaringer får lærerstudentene med elevaktiv læring og drama i løpet av utdanningen?

bullet

Hvilke tiltak trengs for å stimulere og kvalifisere lærere til bruk av drama/elevaktiv læring?

Prosjektets utgangspunkt er student- og elevaktiv læring i allmennlærerutdanning og grunnskole, med et spesielt fokus på drama. Bakgrunnen for prosjektet er kravet om aktive, handlende og skapende undervisnings- og læringsformer formulert i rammeplan for lærerutdanning (KUF 1999) og læreplan for grunnskolen (L97), og andre offentlige dokumenter som Kvalitetsreformen i høyere utdanning (St.meld.nr. 27, 2000-2001 og St.meld.nr. 16 2001-2002). Til tross for at det er lenge siden Dewey introduserte begrepet ”Learning by doing – and reflecting”, domineres det norske klasserom av elevenes stillesittende individuelle lese- og skrivearbeid, det å lytte til læreren og fellessamtalen.

Teorigrunnlaget vil være kjerneområdene for didaktisk arbeid og drama som elevaktiv læring. Prosjektet  beskriver i hvilken grad ulike læringsformer inngår i allmennlærerutdanningen, hvordan allmennlærerstudenter og lærere opplever og vurderer de didaktiske utfordringene når de integrerer drama i undervisningen og hvordan drama påvirker elevenes læringsmiljø og læringsresultat. 

Data for å besvare forskningsspørsmålene vil hentes fra:

bullet

NFR "Evaluering av drama i L97", spørreundersøkelsen og klasseromsforskningen

bullet

Spørreundersøkelse blant lærerstudenter ved de to utvalgte høgskolene, første gang våren 2003 (andre studieåret) og andre gang våren 2004 (tredje studieåret).

bullet

Et  utvalg av noen skoler/klasser – forskningsklasser (minimum 2 klasser på hvert av hovedtrinnene i grunnskolen for grundigere oppfølging gjennom klasseromsforskning.

bullet

Intervju/spørreundersøkelse med et utvalg lærerne - inkludert alle i klasseromsforskningen

bullet

En elevundersøkelse blant elevene til de lærerne som deltar i intervjuet/spørreundersøkelsen

Prosjektresultatet bør være av interesse for lærere, foreldre og ikke minst våre skolemyndigheter og lærerutdanningsinstitusjoner.